ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПУРБ (2016-2021)

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.)

(Планът за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.) е изготвен на основание чл.155, ал. 1, т. 2, буква "а" от Закона за водите)


Резюме


Въведение


Раздел 1 Описание на характеристиките на Източнобеломорски район за басейново управление

Приложения към Раздел 1


Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Приложения към Раздел 2


Раздел 3 Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Приложения към Раздел 3


Раздел 4 Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Приложения към Раздел 4


Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда

Приложения към Раздел 5


Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването

Приложение към Раздел 6


Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Приложения към Раздел 7


Раздел 8 Актуализация на регистъра  на всички подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води


Раздел 9 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана

Приложения към Раздел 9


Раздел 10 Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Източнобеломорски район за басейново управление


Раздел 11 Компетентни органи за управление на водите


Раздел 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга


Раздел 13 Екологична оценка на проекта на ПУРБ на ИБР

Приложения към Раздел 13


Приложение А Списък на експертите


Национална програма за прилагане на ПУРБ

Решение на Министерския съвет № 1106 от 29 декември 2016 година за приемане на ПУРБ на ИБР (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му

(публикувано на 30.12.2016 г.)

Национални подкрепящи документи, свързани с разработването на ПУРБ

Документи, свързани с ПУРБ (2016-2021) след проведените консултации