ПУРБ

Администрация

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
bdplovdiv_finans@abv.bg

Сигнали за корупция:

Вашите сигнали за корупция, можете да изпращате от меню "Пишете ни " или на:

GSM: 0886533037
bd_plovdiv_corruption@abv.bg

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Том III

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район
ТОМ 3 ТУНДЖА
РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
1. Глава 1 Общи характеристики
2. Глава 2 Характеристикиа на повърхносните води 
3. Глава 3 Характеристика на подземните води
Приложения Раздел 1:
1. Приложение № Т1-1 Списък на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа и определените типове
2. Приложение № Т1-2 Списък на повърхностните водни тела тела в басейна на р.Тунджа, окончателно потвърдени като изкуствени и силномодифицирани и причини за определянето им като такива в зависимост от специфичната употреба
3. Приложение № Т1-3 Първоначална характеристика на подземните водни тела в басейна на р.Тунджа
РАЗДЕЛ 2 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
РАЗДЕЛ 3 СПИСЪК И КАРТИ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
РАЗДЕЛ 4 МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита на водите
Приложения Раздел 4:
1.   Приложение № Т4-1 Показатели и честота на мониторинг за повърхностни води
2.   Приложение № Т4-2 Програма за контролен мониторинг на водни тела от категория "езеро" и категория „река” в басейна на р.Тунджа
3.   Приложение № Т4-3 Проект на Програма за оперативен мониторинг на водни тела от категория "езеро" и категория „река” басейна на р.Тунджа
4.   Приложение № Т4-4 Програма за проучвателен мониторинг на водни тела от категория "река" и категория „езеро” басейна на р.Тунджа
5.   Приложение № Т4-5 Показатели за мониторинг на подземни води
6.   Приложение № Т4-6 Програма за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води в басейна на р.Тунджа
7.   Приложение № Т4-7 Програма за оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води в басейна на р.Тунджа
8.   Приложение № Т4-8 Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води в басейна на р.Тунджа
9.   Приложение № Т4-9 Химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
10. Приложение № Т4-10 Екологично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
11. Приложение № Т4-11 Обобщено състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
12. Приложение № Т4-12 Програма за мониторинг през 2010г. на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в басейна на р.Тунджа в периода на ПУРБ
13. Приложение № Т4-13 Пунктове за мониторинг на повърхностни води на територията на басейна на р.Тунджа във връзка с Директива 91/676/ЕЕС
14. Приложение № Т4-14 Пунктове за мониторинг на подземни води на територията на басейна на р.Тунджа във връзка с Директива 91/676/ЕЕС
15. Приложение № Т4-15 Показатели по Наредба № 7

РАЗДЕЛ 5 СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.156"В"-156"Е
1. Глава 1 Повърхностни води 
2. Глава 2 Подземни води
3. Глава 3 Зони за защита
Приложения Раздел 5:
1. Приложение №Т5-1 Цели за добро химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
2. Приложение №Т5-2 Цели за добро екологично състояние на повърхностни водни тела в басейна на р.Тунджа
3. Приложение №Т5-3 Цели за добро обобщено състояние на повърхностни водни тела в басейна на р.Тунджа
4. Приложение №Т5-4 - Цели за добро химично състояние на подземните водни тела
5. Приложение №Т5-5 - Цели за добро количествено състояние на подземните водни тела
6. Приложение №Т5-6 - Цели за добро обобщено състояние на подземните водни тела
РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО
РАЗДЕЛ 7 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Приложения Раздел 7:
1.   Приложение № Т7-1 - Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа
2.   Приложение № Т7-2 - Програма от мерки за подземните водни тела в басейна на р.Тунджа
3.   Приложение № Т7-3 – Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за постигане на добро състояние на водите и екосистемите свързани с тях
4.   Приложение № Т7-4 Проучвания, мониторинг,кампании и административни мерки за намаляване ефекта от засушаването и недостига на вода
5.   Приложение № Т7-5 Необходими средства за подобряване състоянието на водоснабдителни мрежи в басейна на р.Тунджа
6.   Приложение № Т7-6 Мерки за намаляване негативния ефект от наводнения
7.   Приложение № Т7-7 Забрани и ограничения в повърхностни питейни водни тела
8.   Приложение № Т7-8 Забрани и ограничения за санитарно -охранителните зони в питейни подземни водни тела
9.   Приложение № Т7-9 Основни изисквания за изграждане на рибни проходи
10. Приложение № Т7-10 Изисквания при издаване на разрешителни по Закона за водите за басейна на р.Тунджа
11. Приложение № Т7-11 Изисквания при реализация на ПУРБ в басейна на р.Тунджа
12. Приложение № Т7-12 Препоръки за забрани и режими в питейните повърхностни водни тела като зони за защита на водите
13. Приложение № Т7-13 Списък на повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа, тип пресъхващи реки с ограничения и/или забрана при издаване на разрешителни за водовземане
14. Приложение № Т7-14 Списък на повърхностните ВТ в басейна на р.Тунджа, с наличие на плитки водоизточници (шахтови кладенци и дренажи) за питейно-битово водоснабдяване в терасите на реките, с ограничения и/или забрана за добив на инертни материали
15.Приложение № Т7-15 Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ
РАЗДЕЛ 8 РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В ОБХВАТА НА БДИБР, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ
РАЗДЕЛ 9 СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА
Приложения Раздел 9:
1.   Приложение № Т9-1 –Консултация по графика на ПУРБ и мерките за консултация с обществеността и за разработване на документа за значимите проблеми за басейна на р.Тунджа
2.   Приложение № Т9-2 – Списък на направените предложения за възможни мерки по време на провеждане на 2 кръг срещи за консултация с обществеността за басейна на р.Тунджа
3.   Приложение № Т9-3 Списък на направените предложения и становища за басейна на р.Арда по време на провеждане на 3 кръг консултации с обществеността относно Прегледа на значимите проблеми в басейна на р.Тунджа
4.   Приложение № Т9-4 Мерки за басейна на р.Тунджа в резултат на консултацията с обществеността 
5.   Приложение № Т9-5 Постъпили предложения от обществените обсъждания за басейна на р.Тунджа
6.  Приложение № Т9-6 Анализ на отговорите на въпросника за проблемите в управлението на водите в басейна на р.Тунджа
7.   Приложение № Т9-7 Резултати от въпросника, попълнен от общините в басейна на р.Тунджа
8.   Приложение № Т9-8 Резултати от социологическото проучване сред заинтересованите страни и широката общественост
9.   Приложение № Т9-9 Списък на заинтересованите страни от ПУРБ в басейна на р.Тунджа
10. Приложение № Т9-10 Протокол от Басейнов съвет за приемане на ПУРБ
РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
РАЗДЕЛ 11 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VІІ, КАКТО И ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА РАЗДЕЛ VІІІ
РАЗДЕЛ 12 ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ
Приложение Раздел 12:
1. Приложение № 12-1 – Становище № 5-2/2009г на Министъра на околната среда и водите по екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРБ на Източнобеломрски район.