ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПУРБ 2022-2027

Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 г.


​На 30.03.2024 г. е публикуван за консултации с обществеността проектът на актуализиран План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.
 
Проектът на актуализиран План за управление на речните  басейни (ПУРБ) е изготвен на основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл.4,5,6,7, 8 и 11 на РДВ.
 
Планът за управление на речните басейни представя информацията за характеристиките на района за басейново управление, идентифицирания значим натиск от човешка дейност и въздействия върху водите, осигурява информация за регистъра на зоните за защита на водите, за състоянието на водите, за целите и изключенията от постигане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и за икономическия анализ на водоползването. Въз основа на този анализ и отчитайки взаимовръзката между движещите сили, натиска и въздействието са предвидени мерки, целящи постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води, на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Актуализираният План за управление на речните басейни е изготвен от Басейнова  дирекция  "Източнобеломорски район" въз основа на резултатите  от  изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейновите дирекции. Проектът бе финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и изпълнен с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие. 

Проектът на План за управление на речните басейни  е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  за срок от шест месеца -  до 30.09.2024 г.


 
 
Проект на План за управление на речните басейни  2022-2027 г. 

 
Раздел 1. Описание на характеристиките на Източнобеломорски район за басейново управление

Приложения към Раздел 1Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Приложения към Раздел 2Раздел 3. Зони за защита на водите

Приложения към Раздел 3Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Приложения към Раздел 4Раздел 5. Цели за опазване на околната среда

Приложения към Раздел 5Раздел 6. 
Икономически анализ на водоползването в Източнобеломорски район за басейново управление

Приложения към Раздел 6Раздел 7.
Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Приложения към Раздел 7Раздел 8. Актуализация на регистъра  на всички подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделните басейни, подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Приложение към Раздел 8Раздел 9. Информиране на обществеността и консултации

Приложения към Раздел 9Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2022 – 2027 г. в Източнобеломорски район за басейново управлениеРаздел 11. Компетентни органи за управление на водитеРаздел 12. Лица за връзки и процедури за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторингаРаздел 13. Екологична оценка на плана за управление на речните басейни в  Източнобеломорски район