ПУРБ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район


Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление

Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Източнобеломорски район 2022-2027 г.

Докладът осигурява информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Докладът може да намерите тук.


Приложения към доклада:

1. Карта 1 Общ преглед на Източнобеломорски район за басейново управление
2. Карта 2 Основни поречия в Източнобеломорски район за басейново управление
3. Карта 3 Повърхностни водни тела в Източнобеломорски район за басейново управление
4. Карта 4 Подземни водни тела в Източнобеломорски район за басейново управление

Резюме на проект на доклада за Междинните проблеми в Източнобеломорски район за басейново управление може да намерите на български език тук и на английски език тук.

Докладът за междинен преглед на значимите проблеми за Източнобеломорски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз  по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейнови дирекции. Докладът е изготвен от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с консултантската помощ на Международната банка за възстановяване и развитие по „Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление.