ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПОРН

За всеки район на басейново управление е необходимо да се изготви План за
управление на риска от наводнения /ПУРН/, като се съсредоточи върху
предотвратяването, защитата и подготвеността. Този план заедно с плана за управление
на речните басейни по Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/ЕО)
представлява елемент от интегрираното управление на речните басейни.
Първата стъпка при изготвянето на ПУРН е извършване на Предварителна оценка
на риска от наводнения (ПОРН). Съгласно чл. 146(а) от Закона за водите за всеки район
на басейново управление следва да се извърши ПОРН в съответствие с методиката по
чл. 187, ал.2, т.6 от ЗВ. Същата е утвърдена от Министъра на околната среда и водите на
11.07.2011г.
Изискванията за изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения са
дефинирани в чл. 4 на Директивата за наводненията.

ПОРН се изготвя за всеки район на басейново управление или за тази част от
международен речен басейн, която се намира на територията на страната. Въз основа на
налична и леснодостъпна информация като например данни и проучвания за
дългосрочното развитие, в частност влиянието на климатичните изменения върху
появата на наводнения, ПОРН цели оценка на евентуалните рискове. Оценката следва
да съдържа минимум следното:
● Карти на района за басейново управление в подходящ мащаб, които да
включват границите на речните басейни и подбасейни, ако съществуват крайбрежни
райони, показващи топографията и земеползването;
● Описание на възникнали в миналото наводнения, които имат значителни
неблагоприятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност и за които вероятността да се повторят в бъдеще все
още съществува, включително обхвата на наводненията, пътя им на разпространение и
оценка на щетите от тях.
● Описание на значимите наводнения в миналото, когато могат да се очакват
значими неблагоприятни последици, произтичащи от подобни бъдещи събития;
● В зависимост от специфичните нужди на страната-членка ПОРН може да
включва и оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, като
се отчитат, доколкото е възможно това, аспекти като топографията, разположение на
реките и техните основни хидроложки и геоморфоложки характеристики, включително
заливни равнини като естествени ретензионни площи, ефективността на
съществуващите, ефективността на създадените от човека защитни съоръжения,
разположението на населените места, районите на стопанска дейност и дългосрочното
им развитие включително влиянието на климатичните изменения върху наводненията.
Въз основа на ПОРН и в съответствие с чл. 5 на Директивата за наводненията за
всеки речен басейн се определят райони, за които има значителен потенциален риск от
наводнения или би могла да се предвиди вероятност за такъв.


Срещи за консултации

Проект на ПОРН за консултации