ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Обучителни семинари по ПоМ

2022

В Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР, приет с решение на МС от 29.12.2016 г., има предвидена мярка за „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“, с отговорна институция Басейнова дирекция, за осъществяване на националния приоритет за „Подобряване на подготвеността и реакциите на населението“.
В изпълнение на мярката през 2022 г., БД ИБР организира и проведе 6 броя срещи по места, на които бяха поканени и взеха участие представители на общински и областни администрации, ПБЗН, ВиК дружества, клонове на НС, РИОСВ, заинтересовани граждани.

С по-подробна информация от проведените семинари, може да се запознаете тук:
 
Дата Населено място Обхват Начин на провеждане
 08.11.2022 г.  гр. Сливен  Басейн на . Тунджа  Присъствена среща
 15.11.2022 г.  гр. Хасково  Басейн на р. Марица - долно течение  Присъствена среща
 16.11.2022 г.  гр. Ивайловград  Басейн на р. Арда - долно течение  Присъствена среща
 21.11.2022 г.  гр. Велинград  Басейн на р. Марица - горно течение  Присъствена среща
 22.11.2022 г.  гр. Смолян  Басейн на р. Арда - горно течение  Присъствена среща
 02.12.2022 г.  гр. Пловдив  Басейн на р. Марица - средно течение  Присъствена среща
 
....................................................................................................................................................................................

2021

В Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР, приет с решение на МС от 29.12.2016 г., има предвидена мярка за „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“, с отговорна институция Басейнова дирекция, за осъществяване на националния приоритет за „Подобряване на подготвеността и реакциите на населението“.
В изпълнение на мярката през 2021 г., БД ИБР организира и проведе 6 броя срещи по места, на които бяха поканени и взеха участие представители на общински и областни администрации, ПБЗН, ВиК дружества, клонове на НС, РИОСВ, заинтересовани граждани.

С по-подробна информация от проведените семинари, може да се запознаете тук:
 
Дата Населено място Обхват Начин на провеждане
 08.10.2021 г.  гр. Сливен  Басейн на р. Тунджа  Присъствена среща
 13.10.2021 г.  гр. Хасково  Басейн на р. Марица - долно течение  Присъствена среща
 14.10.2021 г.  гр. Ивайловград  Басейн на р. Арда - долно течение  Присъствена среща
 19.10.2021 г.  гр. Велинград  Басейн на р. Марица - горно течение  Присъствена среща
 22.10.2021 г.  гр. Смолян  Басейн на р. Арда - горно течение  Присъствена среща
 26.10.2021 г.  гр. Пловдив  Басейн на р. Марица - средно течение  Неприсъствена в онлайн среда
....................................................................................................................................................................................

2018
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира провеждане на обучително-информационни кампании, с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции.
Кампанията стартира на 28 август 2018 г., във Велинград, в конферентната зала на хотел «Велина», от 9 часа за институции и от 13,30 часа за обществеността на Велинград.
Следващите срещи ще се проведат в Хасково – на 30 август, в Пловдив – на 31 август, в Сливен – на 4 септември, в Смолян – на 11септември и в Кърджали – на 13 септември.
 
....................................................................................................................................................................................

2017
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” организира през ноември 2017 г. срещи - семинари в рамките на обучително - информационна кампания за заинтересованите страни в изпълнение на мярка "Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията" от Програмата от мерки на Плана за управление на риска от наводнения за ИБР и за осъществяване на националния приоритет "Подобряване на подготвеността и реакциите на населението".

Целта на семинарите е разпространяване на знания и информация, както и развитие на умения за справяне в случай на наводнение. 

 
 Дата на провеждане на семинара  Населено място                 Речен басейн                                       
 07.11.2017 г.  Смолян  Арда - горно течение
 09.11.2017 г.  Кърджали  Арда - долно течение
 14.11.2017 г.  Ямбол  Тунджа
 16.11.2017 г.  Пазарджик  Марица - горно течение
 21.11.2017 г.  Хасково  Марица - долно течение
 23.11.2017 г.  Пловдив  Марица - средно течение