ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения

Актуализирани карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения по втори цикъл на ПУРН
 
Картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения се разработват в изпълнение на чл.146д от Закона за водите (ЗВ) и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията, ДН). Те се изготвят за всеки от утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление. На основание на чл.146з, ал.2 от ЗВ картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години.


Актуализираните карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район са разработени в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции, и съгласно Националната методика за картиране на заплахата и риска от наводнения - Актуализация 2021,  утвърдена със Заповед № РД-833/30.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
 
 
Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
 

Бърз достъп до картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения
 
Изберете МарицаТунджа или Арда, за бърз достъп до  картите на заплахата и картите на риска от наводнения по речни басейни
   
Марица                                             Тунджа                                               Арда


За достъп до надградената ГИС на БД ИБР натиснете тук.