ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на РЗПРН за ИБР

Проектът на Райони със значителен потенциален риск от наводнение за
Източнобеломорски район е разработен с финансовата помощ по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013" по проект „Разработване на планове за
управление на риска от наводнения", по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" и с консултантската помощ на
екипа на „ГАП Консулт" ООД.
 

 
                                   Вариант I                                                                       Вариант II
            

Изберете МарицаТунджа или Арда, за бърз достъп до картите по речни басейни на Проекта на Райони със значителен потенциален риск от наводнения

    
                        Марица                                         Тунджа                                                Арда 

Изтегли:
1.РЗПРН за ИБР 
2.Приложение 1 – Критерии за определяне на степен на риск
3.Приложение 2 – Списък на РЗПРН за ИБР
4.Приложение 3 - РЗПРН за ИБР с риск по категории