ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

ПУРН (2016 - 2021)

План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г.
 
Планът за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление е разработен в съответствие с изискванията на чл.7 от Директива 2007/60/ЕС ( Директива за наводненията ) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

 
План за управление на риска от наводнения
 
          Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2016-2021) и национални програми за изпълнението му.

 
Приложения към план за управление на риска от наводнения
 
               Приложение 1.1. Използвани съкращения
                Приложение 1.2. Дефиниции
                Приложение 1.3. Карти – общи характеристики на Източнобеломорски район

                Приложение 2.1.1. Източници на информация
                Приложение 2.1.2. Карти - значими минали наводнения
                Приложение 2.1.3. Карти - потенциални бъдещи наводнения
                Приложение 2.1.4. Карти - потенциални последици от минали наводнения
                Приложение 2.1.5. Използвани методологии
                Приложение 2.1.6. Снимков материал на минали наводнения
                Приложение 2.1.7. Таблични приложения

                Приложение 2.2.1. Карта на РЗПРН
                Приложение 2.2.2. Данни за определените РЗПРН за ИБР
                Приложение 2.2.3. Методология за определяне на РЗПРН
                Приложение 2.2.4. Заповед на Директора на БДУВИБР №РД-03-152
                Приложение 2.2.5. Заповед на Министъра на ОСВ №РД – 743                Приложение 3.1.1. Карта на заплахата от наводнения за ИБР
                Приложение 3.1.2. Резюме на изпълнените дейности за изготвяне на КЗН и КРН
                Приложение 3.1.3. Карта на точки, за които са определени  максимални водни количества
                Приложение 3.1.4. Таблица с определени от НИМХ максимални водни количества 


                Приложение 4.1.1. Национални приоритети и цели

                Приложение 5.    Програма от мерки за ИБР
                Приложение 5.1. Промени в Програмата от мерки 
                Приложение 5.2. Общи мерки от становище за екологична оценка
                Приложение 5.3. Мерки за изпълнение от становище за екологична оценка
                Приложение 5.4. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху ОС и човешкото здраве
                Приложение 5.5. Програма за изпълнение 

                Приложение 7. Мерки от ПоМ на ПУРН, които са в съответствие с мерките на ПУРБ 

                Приложение 8.1. Планове и програми имащи отношение към ПУРН на ИБР

                Приложение 11.1.1. Брошура - консултации
                Приложение 11.1.2. Брошура - ПОРН
                Приложение 11.1.3. Постъпили предложения по консултацията за ПОРН
                Приложение 11.2.1. Постъпили предложения по консултацията за РЗПРН
                Приложение 11.3.1. Брошура - КЗН и КРН
                Приложение 11.3.2. Постъпили предложения по консултацията за КЗН и КРН
                Приложение 11.4.1. Регистър с постъпили становища по ПУРН (публикувано на 30.12.2016г.)