ПУРН

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Проект на ПОРН за консултации


Проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения по втори цикъл на ПУРН

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
 
Проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - Основен доклад

 
Приложение 1: Резюме на ПОРН
                           
                          Updated draft PFRA - Executive summary 

Приложение 2: Използвани данни за изготвяне на проект на ПОРН

Приложение 3: Анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4: Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН

Приложение 5: Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Източнобеломорски район за басейново управление

Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН

Приложение 7: Критерии и прагове за оценка на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 8: Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Източнобеломорски РБУ според чл. 4.2.(г) от ДН

Приложение 9: Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения

Приложение 10: Списък на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 11: Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 12: Паспорти на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 13: ГИС данни на определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ

Приложение 14: Карти

Приложение 15: Проведени консултации с обществеността за изготвяне на проект на ПОРН
 

За достъп до Географската информационна система на БДИБР натиснете тук.