НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

№DIR-51211229-1-171

ПРОЕКТ: №DIR-51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“

 
                  

„Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”

БЕНЕФИЦИЕНТ:
 - Басейнова дирекция Източнобеломорски район, с център гр. Пловдив.
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 611 127.89 лв. с ДДС, от които:
СТОЙНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ - 80% в размер на 2 888 902.31 лв. от Кохезионния фонд на европейския съюз.
СТОЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ - 20% в размер на 722 225.58 лв. от държавния бюджет на Р България.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Допринасяне за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и в частност прилагане на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения. Устойчиво използване на водите и водните ресурси с оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.
ДЕЙНОСТИ: Проектът включва 8 oсновни дейности. Пет от дейностите произтичат от изискванията на Директива 2007/60/ЕС и на Закона за водите относно управление на риска от наводнения , а три от дейностите са свързани с осигуряване изпълнението на проекта съгласно правилата на ОПОС
Дейност I: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район със следните етапи:
1. Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район по чл. 146а от Закона за водите.(по чл.4 от ДН)
2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район 
3.Консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) (чл.5 на Директива 2007/60/ЕС)
Дейност II: Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, съгласно Закона за водите със следните етапи:
1. Изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 146д, 146е, 146ж, 146з от Закона за водите.
2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността за картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите с ПУРБ
Дейност III: Подготовка на План за управление на риска от наводнения със следните етапи: 
1.Определяне на целите и приоритетите на ИБР, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН.
2.Проект на програма от мерки за ИБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво РБУ вкл. икономически анализ на програмата и разчети разходи – ползи
3.Екологична оценка на проекта на ПУРН
4. Обществени консултации по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН и координация на консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ
Дейност IV: Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни 
Обмен на информация и съгласуване за международните речни басейни на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла за изготвяне на ПУРН, провеждане на срещи в страната и чужбина за трангранична координация.

Дейност V: Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността
1. Разработване на концепция за информационната система
2. Разработване на информационна система за ПУРН
Дейност VI. Организация и управление на проекта.
Дейност VII. Одит.
Дейност VIII. Информация и публичност на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Изпълнението на проекта ще подпомогне своевременното прилагане на изискванията на новото екологично законодателство и достигането на европейските стандарти в областта на водите. Разработените по проекта планове за управление на риска от наводнения ще имат голям социално-икономически ефект. Заложените мерки в проекта, които ще допълнят ПУРБ ще допринесат и за изготвяне и реализация на регионалните и местни планове, програми и стратегии на областно и общинско ниво. Резултатите от дейностите ще бъдат интегрирани в бъдеще с националните плановете за оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 44 месеца от датата на издаване на Заповедта на Министъра на околната среда и водите-Заповед №РД-ОП-52/29.09.2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ С РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА:
Инж.Мария Бабукчиева – 032/ 60 47 50