НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт – регистрация и регистри в отдел „Разрешителни и регистри” в дирекция „Планове и разрешителни”, място на работа – гр. Пловдив

Обявление

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
      Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-182/19.07.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР


 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжността Младши експертрегистрация и регистри в отдел „Разрешителни и регистри” в дирекция „Планове и разрешителни”` в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”,  място на работа – гр. Пловдив
 
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • степен на образование –  проф. бакалавър
  • професионален опит – не се изисква
  • и/или ранг – V младши
    2. Кандидатите трябва да притежават висше образование в следните области на висшето образование и професионални направления: Инженерни и технически науки; Природни науки, математика и информатика; Икономика
      3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet,
      4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
      5. Начинът на провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест и интервю
     6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Документите може да бъдат подавани и  по електронен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
Краен срок за подаване на документите – 30.07.2021 г.
 
      7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg      
      8. Кратко описание на длъжността: Работи по прилагане на Закона за водите и подзаконови актове в направление – регистри и регистрация на водовземни съоръжения за подземни води. Извършва регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, поддържа регистрите на издадените от Басейнова дирекция разрешителни и решения, регистър на водовземните съоръжения от подземни води и регистър на отказите.
       9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 700,00 лв.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Младши експерт – 22, Експертно ниво 7/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
     10. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
 
                                                                                                                                       
ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ
Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район