НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Младши експерт - контрол в дирекция „Контрол”, място на работа – гр. Пловдив

Класиране

КЛАСИРАНЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ  - 3 БР.
В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ”
 
           
 
1. Димитър ХХХХХХХ Рангелов                         242,35  т.
1. Симона ХХХХХХХ Чакърова                          230,35  т.
 
           
           
 
                                                                                   Председател на комисията:              /п/
                                                                                                                          /инж. С. Обретенова/

Система за определяне на резултатите

 
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – КОНТРОЛ – 3 бр.
В ДИРЕКЦИЯ  „КОНТРОЛ”
 
 
     І. Решаване на тест
     Тестът се състои от 30 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка. Максималният резултат от теста е 30 точки.
    Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю е 17 точки включително.
      Резултатът от теста се умножава с коефициент 4.
 
     ІІ. Интервю
     При интервюто ще се оценяват 6 критерия:
            1.  Аналитична компетентност
            2. Ориентация към резултати
            3. Работа в екип
            4. Комуникативна компетентност
            5. Фокус към клиента (вътрешен/външен)
            6. Професионална компетентност
            7. Дигитална компетнетност
 
     Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
            5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
            4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
            3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
            2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
            1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
                                   
     Общата оценка от интервюто е сбор от оценките по отделните компетентности.              
     Крайният резултат от интервюто на кандидата се получава като сбора на общата оценка, дадена от всеки от членовете на комисията се раздели на броя им /средно аритметично/.
     Максималният резултат от интервюто е 35.
     Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е  21 точки включително.
     Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 5.
 
   Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от теста и интервюто, умножени по съответните коефициенти /4 и 5/.
 
                                   
 
                                                                                        Председател на комисията:           /п/
                                                                                                                                /инж. Сн. Обретенова/

Допуснати до конкурса


     Във връзка с чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Ви информираме, че
 
 
 
   Допуснатите до конкурса за длъжността Младши експерт – контрол в дирекция „Контрол” – 3 бр. , кандидати:
 
 1. Евелина ХХХХХХ Пашова;
 2. Пламен ХХХХХ Пенев;
 3. Симона ХХХХХХХ Чакърова;
 4. Димитър ХХХХХХ Рангелов;
 
     Трябва да се явят на тест на  14.05.2020 г. от 10.30 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
 
 
 
 
                                                                                                 Председател на комисията:                 
                                                                                                                                         /инж. Сн. Обретенова/
 
04.05.2020 г.
 
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции;

Списък на допуснатите

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - КОНТРОЛ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ” – 3 БР.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
     Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-03-73(1)/27.04.2020 г. реши:
 
 
      Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 1. Евелина ХХХХХХХ Пашова;
 2. Пламен ХХХХХХ Пенев;
 3. Симона ХХХХХХХ Чакърова;
 4. Димитър ХХХХХХ Рангелов;
 
 
     Датата, часа и мястото на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в срок до 5 работни дни.
 
 
     Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
           
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Антоанета ХХХХХХ Лазарова Липсва документ, удостоверяващ  придобита образователно-квалификационна степен, минимум професионален бакалавър
 
 
 
                                                           Председател на комисията:                    /п/ 
                                                                                                    /инж. Сн. Обретенова/
 
 
 
 
     Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Младши експерт:
 
 1. Закон за водите  /ЗВ/;
 2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 3. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;
 4. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
 5. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
    Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-73/13.04.2020 г. на и.д.Директора на Басейнова дирекция ИБР
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
 
    За длъжността Младши експерт - контрол в дирекция „Контрол” в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, място на работа – гр. Пловдив – 3 бр.
      1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • степен на образование – професионален бакалавър
 • професионален опит –  не се изисква
 • и/или ранг – V младши
     2. Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология, Инж. химия, др. инженерни специалности, Информатика и компютърни науки
    3. Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС
       4. Начинът на провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест и интервю
       5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; свидетелство за управление на МПС
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/
     6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов”, всеки работен ден от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Във връзка с обявеното извънредно положение, документите могат да бъдат сканирани и подадени и по електроннен път на адрес: konkursi@earbd.bg, като в този случай кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail. За информация – Гл. експерт “ЧР”,  тел. 032/60-47-32.
 
            Краен срок за подаване на документите – 24.04.2020 г.
 
       7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло пред Деловодството и Едно гише на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР - www.earbd.bg
       8. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по ЗВ и ЗООС, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води.
        9. Размерът на основната заплата за длъжността е от 700,00 лв. до 780,00 лв.
 
 
                                                                                                                                       
МАРИН МАРИНОВ
и.д. Директор на Басейнова  дирекция  Източнобеломорски район
(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на  Министъра на околната среда и водите)