НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Процедури по ЗОП

СЪОБЩЕНИЕИнформация за обява -  обществена поръчка № ПО-04-1/21.05.2018г. с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА НАХОДИЩА НА  МИНЕРАЛНИ ВОДИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ”ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НА НАХОДИЩА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ :
„ВЕЛИНГРАД- ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД
„ВЕЛИНГРАД- ЧЕПИНО”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД
„ДЕВИН” , ОБЛАСТ  СМОЛЯН , ОБЩИНА ДЕВИН , ГР.  ДЕВИН
„ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
„ПЧЕЛИНСКИ БАНИ”, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, С. ПЧЕЛИН
„ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ” 

И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА НОВО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ И ПРОУЧВАНЕТО МУ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ №17 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ-„ВЕЛИНГРАД-ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД„
 
Може да изтеглите от адрес на профил на купувача/ обяви  (URL):
http://www.earbd.org/indexdetails.php?menu_id=689
 

Обществена поръчка:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 93 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 54 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 15 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ВАРВАРА”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, С. ВАРВАРА” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 17 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ВЕЛИНГРАД - ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ И ПРОУЧВАНЕТО МУ”

 
НОВО!!!  Договор за изпълнение на обществената поръчка - по обособена позиция №1

Договор за изпълнение на обществената поръчка - по обособена позиция №2

Договор за изпълнение на общественатa поръчка - по обособена позиция №3


Решение № Р-2/29.09.2017г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Протокол № 3/29.09.2017г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-127/29.08.2017г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Протокол № 2/25.09.2017г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-127/29.08.2017г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.


СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценови предложения по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 93 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ХИСАРЯ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ГР. ХИСАРЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 54 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 15 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ВАРВАРА”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, С. ВАРВАРА” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АКТУАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 17 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.14, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ – „ВЕЛИНГРАД - ЛЪДЖЕНЕ”, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ И ПРОУЧВАНЕТО МУ”, публикувана в регистър на обществените поръчки, под № 01411-2017-0001.
 
На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 10.00 часа на 29.09.2017 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, в гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурта за възлагане на обществената поръчка.
 
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 


25.09.2017 г.


Протокол № 1/08.09.2017г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-127/29.08.2017г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Номер на поръчката в АОП: 01411 - 2017 - 0001

Решение No ПО-04-1 от 07.08.2017 г.

Обявление за поръчка

Техническа спецификация

Техническа спецификация - приложения

Документация за участие

Документация за участие - Приложения - образци

 
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с установена неточност - не поставен печат на адм. структура на стр. 5 от Решение No ПО-04-1 от 07.08.2017 г.  публикуваме решението с отстранена неточност - тук.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

Обществена поръчка "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите"

Информация за плащане по договор - окончателно плащане.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=778023&newver=2


Информация за пълно освобождаване на гаранция за изпълнение.

Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение - втори етап.

Информация за плащане по договор - второ междинно плащане.

Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение.

Информация за плащане по договор - първо междинно плащане.

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет : "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите"

Приложения към договор за изпълнение на поръчката.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=746324&mode=viewРешение № Р-ОПН-13/06.07.2016г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите”.

Протокол № 4/06.07.2016г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-101/09.06.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Протокол № 3/30.06.2016г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-101/09.06.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Протокол № 2/29.06.2016г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-101/09.06.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.


СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценови предложения по открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите" публикувана в регистър на обществените поръчки, под № 01411-2016-0001.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 11.00 часа на 06.07.2016 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, в гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите".
 
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 
Резултатът от оценяването на техническите предложения на допуснатите участници, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка по настоящата обществена поръчка, е както следва:
 
Участник № 1 – ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015" – 70 точки
Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016” – 70 точки
Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016” – 70 точки01.07.2016 г.


Протокол № 1/21.06.2016г.  на комисия, назначена със заповед № РД-03-101/09.06.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.
 
 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с установен пропуск при сканиране на последна страница /стр.21/ на Техническата спецификация на обявената от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите”, Ви уведомяваме, че същата е добавена на 01.06.2016г.
 
На стр. 21 от Техническата спецификация са описани начините на предоставяне на информация на Изпълнителя на обществената поръчка, както и основните рискове за изпълнение на обществената поръчка, дефинирани от Възложителя.
 
Моля да имате предвид горното съобщение при подготовка на офертите!
 
Извиняваме се за причиненото неудобство!


01411 - 2016 - 0001

Решение No Р-ОПН-12 от 18.05.2016 г.

Обявление за поръчка  

Техническа спецификация

Методика за оценка

Документация за участие и методика за оценка

Приложения - образци

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на план за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление на водите"

Обществена поръчка "Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи"


НОВО!!!  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за плащане по договор - окончателно плащане.

Информация за плащане по договор - първо междинно плащане.

Информация за плащане по договор - авансово плащане.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие. 

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет :  "Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи".

Приложения към договор за изпълнение на поръчката.


Решение № Р-ОПН-11/29.01.2016г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи”.

Протокол № 4 на комисия, назначена със заповед № РД-03-1/11.01.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Протокол № 3 на комисия, назначена със заповед № РД-03-1/11.01.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Протокол № 2 на комисия, назначена със заповед № РД-03-1/11.01.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.


СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчет разходи-ползи” публикувана в регистър на обществените поръчки, под № 01411-2015-0002.

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 10.00 часа на 29.01.2016 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, в гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъде отворена ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчет разходи-ползи”.
 
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 
Резултатът от оценяването на техническата оферта на допуснатите участници, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка по настоящата обществена поръчка, е както следва:
 
Участник № 1 – ГДЗЗД „ВОДЕН СВЯТ - ПОМ" – 64 точки
Участник № 2 – Обединение „ПУРН Пловдив 2016” – 72 точки26.01.2016 г.Протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № РД-03-1/11.01.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район.


01411-2015-0002

Решение No Р-ОПН-10 от 09.12.2015 г.

Обявление за поръчка  

Техническа спецификация

Документация за участие и методика за оценка

Приложения - образци

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Проект на програма от мерки за ИБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи - ползи"

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Проект на програма от мерки за ИБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи - ползи"

Обществена поръчка "Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи"Информация за освобождаване на гаранциите за участие. 


Решение № Р-ОПН-9/11.09.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на  обществена поръчка "Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи-ползи".
 
СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчет разходи-ползи”, част от дейност 2.2.2.3. по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, обявена с решение № Р- ОПН-5/03.07.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, в качеството му на Възложител, бенефициент по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." публикувана в страницата на Агенция по обществени поръчки, Регистър на обществените поръчки, под № 01411-2015-0001.

 На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 10.00 часа на 04.09.2015 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, в гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъде отворена ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчет разходи-ползи”.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултатът от оценяването на техническата оферта на допуснатия участник, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка по настоящата обществена поръчка, е както следва:
 

Участник № 2 - Обединение „ПУРН Пловдив 2015” – 75,20 точки;


01.09.2015 г.Протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № РД-ОПН-29/31.07.2015г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център  Пловдив.
 
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно публично отваряне на офертите, постъпили в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчет разходи-ползи“, обявена с Решение №Р-ОПН-5/03.07.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
 
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 03.08.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, ет.2 в Информационен център.
           
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322
E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236333537Решение No Р-ОПН-5/03.07.2015

Обявление за поръчка  

Техническа спецификация

Документация за участие и методика за оценка

Приложения - образци
 

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Проект на програма от мерки за ИБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи - ползи"

Обществена поръчка " Разработване на информационна система за ПУРН"Информация за освобождаване на гаранциите за участие. 


Решение № Р-ОПН-8/11.09.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на  обществена поръчка „Разработване на информационна система за ПУРН”.
 
Решение № Р-ОПН-7/11.09.2015г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за отмяна на Решение № Р-ОПН-6/27.08.2015г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за обявяване на класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка „Разработване на информационна система за ПУРН”.


Решение № Р-ОПН-6/27.08.2015г. на Директора на Басейнова дирекция  "Източнобеломорски район" за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка „Разработване на информационна система за ПУРН”.


Протокол № 4, утвърден от Директора на БДИБР, от  заседание на комисията, определена със заповед № РД-ОПН-23/28.10.2014г. на Директора на БДИБР.

Протокол № 3, утвърден от Директора на БДИБР, от  заседание на комисията, определена със заповед № РД-ОПН-23/28.10.2014г. на Директора на БДИБР.


СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценовите оферти по открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационна система за ПУРН”, част от дейност 2.2.5.4 по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, обявена с решение № Р-ОПН-3/16.09.2014г., на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” /БД ИБР/, в качеството му на Възложител, бенефициент по проект DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." публикувана в страницата на Агенция по обществени поръчки, Регистър на обществените поръчки, под № 01411-2014-0002.
 
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 11.00 часа на 17.07.2015 г. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационна система за ПУРН”.
 
Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 
Резултатите от оценяването на техническите оферти, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка по настоящата обществена поръчка, са както следва:

1.       Участник № 1 – „ЕСРИ България” ООД – 70т.
2.       Участник № 2 – „ТехноЛогика” ЕАД – 70т.

 
13.07.2015 г. 
Протокол № 1, утвърден от Директора на БДУВИБР - Пловдив, от първо заседание на комисията, определена със заповед № РД-ОПН-23/28.10.2014г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив.Относно публично отваряне на офертите, постъпили в БДУВИБР-Пловдив във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на информационна система за ПУРН", обявена с Решение № Р-ОПН-3/16.09.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.10.2014 г. в 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет.2 в Информационен център. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на  други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение No Р-ОПН-3/16.09.2014

Обявление за поръчка 

Техническа спецификация

Документация за участие

Съдържание

Методика за оценка

Указания за участие

Проект на договор

Приложения-образци

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТНОСИМА ИНФОРМАЦИЯ - Концепция за информационна система 
 

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Разработване на информационна система за ПУРН"

Обществена поръчка "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите"


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка


Информация за връщане на гаранция за изпълнение


Информация във връзка с проведено възлагане на обществената поръчка - окончателно плащане


​Информация във връзка с проведено възлагане на обществената поръчка - второ междинно плащане


Информация във връзка с проведено възлагане на обществената поръчка - междинно плащане


Информация във връзка с проведено възлагане на обществената поръчка


Договор за подизпълнение на инженерни услуги  в чужбинаДоговор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление“.

Приложения към договор за изпълнение на поръчката.Информация за освобождаване на гаранциите за участие.


Информация за освобождаване на гаранциите за участие.


Решение № Р-ОПН-4/23.12.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУВИБР – Пловдив) за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите”.


Протокол № 4 на комисия, назначена със заповед № РД-ОПН-21/27.10.2014г., изм. със заповед № РД- ОПН-26/16.12.2014г.  на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център  Пловдив.


Протокол № 3 на комисия, назначена със заповед № РД-ОПН-21/27.10.2014г., изм. със заповед № РД-ОПН-26/16.12.2014г.  на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център  Пловдив.


СЪОБЩЕНИЕ относно публично отваряне на ценови оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление“, обявена с Решение № Р-ОПН-1/27.08.2014г., изм.  с Решение № Р-ОПН-2/10.09.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.
 
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че в 11.00 часа на 23.12.2014 г. в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, в гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 146д, 146е, 146ж, 146з от закона за водите”.

Резултатите от оценяването на техническите оферти, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка по настоящата обществена поръчка, са както следва:

 
1. Участник № 2 - Обединение „Свеко” – 72 точки;
2. Участник № 4 - Обединение „Пловдив 2014” – 80 точки;
3. Участник № 6 - Обединение „Воден свят 2014” – 68 точки. 


18.12.2014 г.Протокол № 2 на комисия, назначена със заповед № РД-ОПН-21/27.10.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите с център  Пловдив.


Протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № РД-ОПН-21/27.10.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите с център  Пловдив.Относно публично отваряне на офертите, постъпили в БДУВИБР-Пловдив във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление“, обявена с Решение № Р-ОПН-1/27.08.2014г., изм.  с Решение № Р-ОПН-2/10.09.2014г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 27.10.2014 г. в 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет.2 в Информационен център. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на  други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

24.10.2014 г.

Решение No Р-ОПН-2/10.09.2014/ Промяна

Решение No Р-ОПН-1/27.08.2014

Обявление за поръчка 

Техническа спецификация

Приложения към техническата спецификация: Приложение 1     Приложение 2     Приложение 3     Приложение 4   Приложение 5     Приложение 6     Приложение 7     Приложение 8     Приложение 9 

Документация за участие

Съдържание

Методика за оценка

Указания за участие

Проект на договор

Приложения-образци
 

Разяснения по документацията за открита процедура за възлагане на ОП "Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите"