НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

ЧЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА "НАТУРА 2000" - 21 МАЙ 2018 ГОДИНА


За втора поредна година, България, като държава-членка на ЕС се включва в отбелязването на Европейския ден на мрежата Натура 2000, който съвпада и с отбелязването на 26 годишнина от създаването на програма LIFE на ЕС. Денят на Натура 2000 се отбелязва, съгласно специална Декларация подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г., Директива за местообитанията на ЕС която, заедно с Директивата за птиците (одобрена по-рано през 1979 г.), създава основа за изграждане на мрежата.

Днес Натура 2000 се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС и моретата, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство

„Натура 2000“ заема централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биоразнообразието. Мрежата, обхващат над 18 % земна площ и 7% от околните морета.

Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. Добре функциониращите екосистеми осигуряват ползи за човешкото здраве, за обществото и икономиката.

„Натура 2000“ осигурява множество екологични предимства, като същевременно изпълнява редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от здравите екосистеми и значителен дял от тях са разположени в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват на около 200 до 300 млрд. евро годишно.


Материали за изтегляне:

Факти за мрежата "Натура 2000" - брошура на български език

 
ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - 22 МАЙ 2018 ГОДИНА
 
Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората. 

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г.  Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие . През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за отбелязване на  Международния ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май.

Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 г. с реализиране на целите от Аичи от глобалния Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. Този период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“, под надслов „Живот в хармония с природата”.
 
Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за запазване на биологичното разнообразие, намаляване на натиска и поддържане жизнеността на екосистемите, резултатите от научните изследвания да бъдат отразявани в законодателството, да се разширява мониторинга, както и за подпомагане на проекти и създаване на учебни програми, свързани с биоразнообразието.

Към официалния сайт: https://www.cbd.int/idb/2018/


Материали за изтегляне:


52 жеста за биоразнообразието (брошура на български език)