НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт – такси и ПДВ Дирекция “КОНТРОЛ”, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

С П И С Ъ К
 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ ЕКСПЕРТ – ТАКСИ И ПДВ
ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
 
 
Въз основа на преценка на представените документи от кандидатите конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-03-34/23.01.2019 г. реши:
 
 
            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
  1. Георги ХХХХХХХ Вълев
  2. Катя ХХХХХХХ Радева
  3. Юлиана ХХХХХХХ Георгиева
  4. Павлина ХХХХХХХ Иванова
  5. Лилия ХХХХХХХХ Шопова
  6. Гергана ХХХХХХХ Божкова
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  11.02.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов”, № 35
 
           
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
 
Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Анелия ХХХХХХ Тодорова
 
Липсва необходимия професионален опит
2. Николай ХХХХХХХ  Мандиев
 
Липсва необходимия професионален опит
 
 
 
Дата: 30.01.2019 г.                                                                        Председател на комисията:        /п/           
                                                                                                                                                /инж. Сн. Обретенова/
 
 
Нормативни актове /актуална редакция/, които трябва да се познават във връзка с конкурса за длъжността Старши експерт – такси и публични държавни вземания:
 
  1. Закон за водите  /ЗВ/;
  2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/
  3. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г.;
  4. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на  басейновите дирекции ;